Clubanna Ógras Ar-Líne

Important Information 

Le do thoil féach thíos roinnt eolas ginearálta faoi Ógras agus ár gClubanna, uasdátaithe le roinnt eolas faoin fhormáid fhíorúil a bheidh againn i mbliana. 

Please see below some general information about Ógras and our Clubs, updated to include information on this year's virtual format.

Ógras: Cé muid? - Who are we?

Bunaíodh Ógras, Ógeagraíocht Chonradh na Gaeilge i 1969 le deis a thabhairt do dhaoine óga teacht le chéile ag clubanna, campaí agus ócáidí eile ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. 

Ógras is the Irish language Youth Organisation founded by Conradh na Gaeilge in 1969 to give young people the opportunity to come together in youth clubs, camps and events run through the medium of Irish. 

Fís agus Cuspóirí - Vision and Objectives 

Fís - Vision:
Eispéireas spraíúil a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga a spreagfaidh meon dhearfach i leith foghlaim na Gaeilge agus an cultúr Gaelach trí sheirbhís a chur ar fáil ar-líne le foireann cáilithe, le taithí ar obair óige agus múineadh agus cur chun cinn na Gaeilge.
To give children and young people a fun experience that will foster a positive attitude towards learning the Irish language and culture by providing an online service with a qualified team, who have experience in youth work and in teaching and promoting the Irish language. 

Cuspóirí - Objectives:
 • Spás sábháilte a chur ar fáil do dhaoine óga chun gníomhaíochtaí trí Ghaeilge a chleachtadh i rith na bliana
 • Deis do dhaoine óga Gaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus a bhféinmhuinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt

 • Taithí ar réimse leathan d’imeachtaí spraíúil agus spreagúil, trí mheán na Gaeilge

 • Deis spraoi agus craic a bheith acu i gcomhluadar páistí eile
   

 • Provide a safe space to young people to practice Irish language activities throughout the year 

 • To give young people the opportunity to learn and practice the Irish language, and to develop their confidence in their spoken Irish 

 • Provide experience in a wide range of fun and encouraging activities, through Irish

 • To provide young people with an opportunity to have fun and craic with other young people 

Imeachtaí - Activities

 • Ciorcal Comhrá trí Ghaeilge - Irish Language Conversation Circle

 • Ceardlainne praiticiúil - Practical Workshops

 • Ealaín & Ceardaíocht - Arts & Crafts

 • Toraíocht Taisce - Treasure Hunt

 • Rince agus Ceol Music and Dancing

 • Aclaíocht/Ióga - Exercise/Yoga

 • Díospóireacht/Tráth na gCeist - Debate/Table Quiz

 • Sainchláir óige Ógras - Ógras specialised youth programmes
 • Tionscnaimh agus for-rochtana, m.sh.Ceartas Aeráide - Projects and outreaches, eg. Climate Justice
 • Turais sábháilte le scaradh sóisialta - Safe, socially distanced outings
 • Cluichí Spraíúla - Fun Games
 • Seó Tallainne - Talent Show

 • ...Agus go leor leor eile - And lots lots more!

Cosaint Leanaí - Child Protection

 • Tá ár mhúinteoirí agus ceannairí ardoilte agus ardcháilithe, agus tá gach ball foirne a bhíonn ag obair leis na clubanna nó na campaí curtha faoi réamhscrúdú an Gharda Síochána.

 • Beidh ar a laghad beirt dhuine fásta i gceannas ar gach seisiún. 

 • Ní scaoilfear aon pháiste isteach sa tseisiún ar-líne go dtí go bhfuil ar a laghad beirt dhuine fásta agus beirt dhuine óga sa 'seomra feithimh' don seisiún.

 • Níl cead ag aon duine físeán nó pictiúr a thógáil, nó aon sórt taifead a dhéanamh den chomhrá, ar ríomhaire nó ar fón póca nó aon ghléas eile nó 'screenshot', le linn aon chuid de na seisiúin ar-líne cé acu club nó campa atá ar siúl, gan cead a bheith faighte ó Bhainistíocht Ógras roimh ré.
   

 • Our teachers and leaders are highly skilled and qualified, and all staff members working at the clubs or camps are Garda vetted beforehand.

 • There will be at least two adults in charge of each session.

 • No child will be allowed in to any online session until there are at least two adults and two young people in the 'waiting room' for the session.

 • It is not permitted to record video, take photos or make any sort of recordings of conversations, using a computer or phone or any other instrument or 'screenshot', during any part of the online sessions be they club or camp, without prior permission from Ógras management.

Ag ullmhú do sheisiún ar-líne - Preparing for an online session

 • Ba chóir do dhaoine óga atá ag freastal ar Chlubanna agus ar Champaí Samhraidh Ógras ar-líne a bheith gléasta i slí oiriúnach chun aclaíocht/rince srl. a dhéanamh.

 • Ba chóir go mbeadh daoine óga in áit 'oscailte' sa teach (ní i seomra leapa) inar féidir le tuismitheoirí a bheith in aice láimhe chun seiceáil isteach orthu ach ní chóir go dtógfadh tuismitheoir páirt sna clubanna/campaí nó a bheith ann don chlub/champa ar fad.

 • Ba choir a chinntiú go bhfuil nasc idirlín agat atá ag obair, agus go bhfuil tú féin agus do pháiste sásta go mbeidh do pháiste infheicthe agus inchloiste le linn an chruinniú ar-líne.

 • Uaireanta tógfar grianghraif den ghrúpa ar mhaithe le poiblíocht d’Ógras ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh Ógras (ní chuirtear na grianghraif ar fáil d’aon 3ú páirtí) - mar sin ba choir a chinntiú nach bhfuil ach céadainm an duine óg le feiceáil ar an scaileán agus nach bhfuil aon eolas eile maidir le seoladh baile srl. le feiceáil.

 • Le do thoil féach thíos ar na rialacha agus éiteas Ógras - beidh ort iad seo a léamh agus aontú leo roimh chlárú.
   

 • Young people attending the online Summer Camps should be dressed appropriately to participate in exercise/dancing etc.

 • Young people attending the camps should be in an 'open' area of the household (not the bedroom) where parents can be nearby and check in on the camps but parents should not take part in the camps or be present throughout the camps.

 • Be sure to have a working internet connection, and that yourself and your child are alright with your child being visible and audible during an online meeting.

 • Sometimes we will take a photo of the group for the purpose of publicity on our social media channels and the Ógras website (photos will not be made available to any 3rd party entities) - so please be sure that only the first name of the young person is on display during the online session, and don't display any extra information regarding address etc. 

 • Please see below for camp ethos and rules - you will need to have read and agreed to these before registering.

Éiteas an Champa - The Camp's Ethos 

Ní gá do pháistí a bheith flúirseach i nGaeilge le freastal ar Chlub/Champa Ógras ach is gá bun-thuiscint a bheith acu agus a bheith ag cleachtadh Gaeilge mar ábhar ar scoil.

Is í an Gaeilge teanga an Chlub agus an Champa Samhraidh.

Children attending Ógras Clubs/Camps do not need to be fluent in the Irish Language but should have a basic understanding, and should be studying Irish at school.

Irish is the spoken language of Clubs and Camps. • Chun freastal ar Chlubanna/Champaí Ógras i mbliana is gá do thuismitheoirí cead a thabhairt dá bpáistí freastal ar chruinniú ar-líne áit a mbeidh siad le feiscint agus le cloisteáil i rith an tseisiún ar fad.

Participation in this year's online Clubs/Camps​ means that parents have agreed that their child will attend an online meeting where they will be visible and audible throughout.

 •  

Ba chóir do dhaoine óga atá ag freastal ar champa nó ar chlub ar-líne a bheith gléasta ar bhealach oiriúnach agus a bheith lonnaithe i spás oscailte sa teach áit gur féidir le tuismitheoirí seiceáil isteach orthu agus a bheith ar fáil má tá cabhair ag teastáil.
Young people attending online Clubs/Camps should be appropriately dressed and attending from an 'open' area in the household with nothing inappropriate in the background, and where parents may check on them/be on hand if needs be.​

Beidh grianghraf a thógáil le linn an Chlub/an Champa le húsáid mar ábhar bolscaireachta d’Ógras amháin agus ní bheidh ainm iomlán an pháiste le feiceáil le haon ghrianghraf.
We do take photographs at the Clubs/Camps which are used for promotional purposes only and we will not state any members' full names with any of these photographs.


 •  

Ní ghlacfar le droch-iompar, droch theanga nó aisfhreagairt le linn an tseisiún.
Bad behaviour, bad language or answering back is not permitted during the session.


 •  

Táthar ag súil go léireoidh gach ball meas dóibh féin, don fhoireann agus do narannpháirtithe eile le linn an tréimhse ar-líne.
It is expected that each member will show respect - to themselves, all staff members and to other participants for the duration of the online session.


 •  

Ba choir do thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go dtuigeann an páiste/duine óg na rialacha seo.
Parents/Guardians should ensure that their child/children understand these rules. 

Ógras, 

6 Harcourt Street

Dublin 2

D02 VH98

Phone

01 475 1487

Registered Charity Number 

20204025 - CHY 22409

Limited Company Without Share Capital #638154

© 2014 cruthaithe ag

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now